Målsætning

Fælles målsætning for Flakkehaven

Som udgangspunkt for arbejdet har vi lige fra starten sagt til hinanden, at vi skal have en sjov og givtig dag i institutionen, både for børnene og de voksne. Et andet nøgleord som går igen i vores diskussioner om det pædagogiske arbejde er tryghed, hvor vi  gør meget ud at knytte følelsesmæssige relationer mellem børnene og de voksne. Det er kun børn, som føler sig hjemme og er trygge ved omgivelserne, der får lyst til at udforske resten at verden.

I det daglige arbejde med børnene prøver vi at tage udgangspunkt i børnenes behov. Det gælder både hvad angår det enkelte barn og gruppe.
Behovet for oplevelser prøver vi at tilgodese ved aktiviteter udenfor huset, f.eks. tur til skov, ved strand eller bare en gåtur i lokalområdet, hvor vi så snakker om det vi oplever. Vi mener det er vigtigt at børn får oplevelser og mulighed for at omsætte oplevelser i rolleleg/ leg.

Der vil derfor hele tiden være en vekselvirkning mellem aktiviteter som vi planlægger for børnene og spontant opståede situationer.
I det følgende vil vi uddybe noget af det vi lægger vægt på i arbejdet med børn.

  • Ansvar over for hinanden
  • At børnene er selvstændige
  • At børn får lov at gennemlege oplevelser
  • At der er visse regler vi alle må overholde
  • At være åbne og ærlige
  • At indføre og holde traditioner i hævd
  • At have tid til fordybelse

Ansvar overfor hinanden

Vi mener, at det er vigtigt at børnene lærer at føle ansvar og være ansvarlige over for hinanden, ansvarlige overfor de voksne og over for de ting som de omgiver sig med, legetøj, redskaber og lignende.

Børnene skal lære at de er en del af en større sammenhæng, at det er nødvendigt at acceptere og tage hensyn til hinanden, f.eks. at man ikke gør nar eller driller andre.

Vi forsøger at vise dem tillid, ved at give dem tro på at de kan administrere nogle ting selv, f.eks. at de får lov til at lege alene og får nogle ting (spil, farver osv.) med, der skal passes på.

Ansvarlighed vises ved at børnene, for lov til at færdes frit på hele institutionens legepladsområde. For os er det en selvfølgelighed at personalet har ansvar for de børn der opholder sig i de voksnes nærhed, samtidig fordeler personalet sig på hele legepladsområdet. Vi mener også at det er vigtigt at vi alle, voksne som børn, accepterer hinanden som vi er, og får det bedste ud af hinandens muligheder, til gavn for os alle sammen.

At børn er selvstændige

Vi opfordrer og støtter børnene i selv at tage initiativ til lege og aktiviteter. Desuden er det vigtigt for børnene at de selv løser nogle af de konflikter som opstår i mellem dem, undertiden med hjælp fra de voksne.

Oplevelser skal leges

Når voksne oplever noget, snakker vi om det og beretter for hinanden hvad der sker omkring os. Denne udveksling foregår hos børnene igennem leg, her bearbejder de deres erfaringer. Ved hjælp af  fantasien kan de kombinere kendte og ukendte oplevelser og lære egne og andres grænser at kende. Jo flere oplevelser og jo ældre børnene bliver, jo mere udbygget bliver de lege/ rolleleg som børnene leger, og der kommer en mere direkte afspejling af børnenes hverdag frem i legen.

Regler som vi alle må overholde

Vi forsøger at have så få regler som muligt, og de regler, som vi har, skal kunne forklares for børnene, så vi ikke bare affærdiger dem. Vi har lavet nogle regler, som mest går ud på at beskytte hinanden og vores ting og for at hindre at der sker ulykker med børnene.

At være åbne og ærlige

For at alle skal kunne fungere godt sammen, det være sig i familien, i skolen,  på  arbejds- pladsen og blandt venner, er det vigtigt at man er ærlig og åben, og tør sige sin mening.
Tryghed er meget vigtigt i denne proces, for når man føler sig tryg er det meget lettere at åbne sig. Vi lægger vægt på at have en rar atmosfære, hvor børnene mærker at vi interesserer os for dem, deres familie og for det de laver.

Indføre og holde traditioner

I Flakkehaven har vi nogle faste traditioner som vi holder i hævd. Børn og personale overnatter i institutionen. Vi afholder et Flakkemarked. I ugen op til Flakkemarked, summer institutionen af aktivitet, der skal bages, laves plakater, laves udsmykning og meget andet. Desuden har vi traditioner omkring fastelavn, påske og jul.  

At have tid til fordybelse

Vi finder det vigtigt at børnene i dagligdagen får tid og mulighed for at fordybe sig. Det er derfor ikke hver dag at der er planlagte aktiviteter. Fordybelse kan f.eks. være at lege i en lille gruppe alene i et hjørne af legepladsen eller i huset - at læse en bog i fred og ro - at hygge sig med sig selv eller med nogle få andre.
I dagligdagen er vi opmærksomme på at forsøge at skabe disse rum på trods af den høje børnenormering.

Kort og godt

Venskaber må ikke brydes. Det skal der tages hensyn til, når børnene flytter internt husene imellem. Det er også vigtigt at kunne gå på besøg hos hinanden, f.eks. se til sine søskende eller naboen hjemmefra. Det skal være rart at gå i Flakkehaven.
Forældre og børn skal mødes af ”glade” personaler, som også synes, det er rart at arbejde med børn i Flakkehaven.
Personalet skal vise omsorg – nærhed for det enkelte barn. Det er vigtigt at snakke med børnene. Vise ro og indføling.
Vi skal sammen:

  • tage hensyn til hinanden
  • passe på Flakkehaven og de ting vi har.