Pædagogisk læreplan

Målet med læreplanerne er at vi som pædagoger

Målet med læreplanerne er at vi som pædagoger skal synliggøre/dokumentere vores pædagogiske arbejde og faglighed, i vores dagligdag med børnene. Vi skal med udgangspunkt i børnenes udvikling og færdigheder tilrettelægge bevidste pædagogiske aktiviteter, for at styrke børnenes kompetencer.

Som nævnt har vi valgt at aldersopdele børnene for at tilgodese og målrette vores pædagogiske aktiviteter i forhold til de enkelte aldersgrupper. Som udgangspunkt for arbejdet har vi fra starten sagt til hinanden, at vi skal have en sjov og udbytterig dag i institutionen, både for børn og voksne. Et andet nøgleord er tryghed, hvor vi gør meget ud at knytte følelsesmæssige relationer mellem børn og voksne. Det er kun børn, som føler sig hjemme og er trygge ved omgivelserne, der får lyst til at udforske verden. I det daglige arbejde med børnene prøver vi at tage udgangspunkt i børnenes behov. Det gælder både hvad angår det enkelte barn og gruppen.

Vi har beskrevet de 6 temaer ud fra vores daglige pædagogiske parksis, herudover har vi beskrevet, hvordan vi dokumenterer og evaluerer

Orientering om ny lov juni 2018

Pr. 1. juli 2018 er der trådt en ny Dagtilbudslov i kraft. En del af loven er en ny styrket pædagogisk læreplan, som vil blive det nye arbejdsgrundlag for personalet her hos os i vores pædagogiske praksis.

Den styrkede læreplan får en implementeringsperiode på 2 år og i den periode vil der i Slagelse Kommune ske en række tiltag, herunder kompetenceudvikling af personalet.

Fokusområder i den nye styrkede pædagogisk læreplan:

- ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennemtrygge og pædagogisk læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet.

 

- Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer:

 

Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, Natur, udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab.

- Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i samt have indflydelse på dagtilbuddenes arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse”. 

Du kan læse hele vores:

Siden er sidst opdateret 17. marts 2023