Procedure for principper

Procedure for principper

Fællesbestyrelsen har ifølge folkeskoleloven og den dertil hørende styrelsesvedtægt pligt til at udarbejde principper for skolens virke, herunder en række emner i forhold til undervisningen, men også i forhold til andre pædagogiske og administrative forhold. 

Fællesbestyrelsen udarbejder tillige i henhold til lovgrundlag og styrelsesvedtægt for dagtilbud principper for en række emner vedr. personalesammensætning, pædagogiske aktiviteter og – metoder, dialog og samarbejde samt økonomiske og administrative forhold. 

I alle de tilfælde, hvor det giver mening i forhold til fællesbestyrelsens mål for et styrket pædagogisk fællesskab mellem skole og dagtilbud, udarbejdes principperne som fælles-principper, som er gældende for såvel dagtilbud som skole. 

I arbejdet med principper er det vigtigt:

  • at sikre en effektiv arbejdsgang og struktur i forbindelse med udarbejdelse og revision af principper
  • at sikre at alle relevante parter høres/informeres om nye principper
  • at sikre at praksis løbende bliver evalueret og stemmer overens med principperne, enten for at justere på praksis eller justere på principperne. 

Følgende procedure følges ved udarbejdelse/revision af principper for Flakkehaven og Flakkebjerg Skole: 

  • Når fællesbestyrelsen ønsker udarbejdet et princip aftales det, hvem der udarbejder udkast.
  • Det aftales samtidig om princippet skal til høring på personalemøder inden godkendelse
  • I særlige tilfælde kan principper godkendes inden diverse høringer, og så vil høringerne i stedet foregå efterfølgende og princippet vil derefter kunne justeres
  • Alle godkendte principper offentliggøres på hjemmesiden
  • Relevante parter informeres om det godkendte princip
  • Én gang årligt drøfter fællesbestyrelsen, om de godkendte principper skal revideres. Dette gøres ved, at ledelsen fremlægger et oplæg til drøftelse/behandling. 

 

Vedtaget af Fællesbestyrelsen den 17. september 2019

Siden er sidst opdateret 31. marts 2020