Kommunikation

Princip for kommunikation

Dette ønskes sikret ved en entydig og målrettet dialog. 

Vigtige informationer om de enkelte klasser/grupper gives på de fælles forældremøder, ligesom vigtig information om det/den enkelte barn/elev gives til skole-hjem- og forældre-samtalerne.

 Skolen anvender AULA til den digitale kommunikation.

Skolener 100 % digital, og derfor foregår al skriftlig kommunikation imellem skolen og forældre digitalt – via AULA.

Koder til brug af AULA samt vejledning dertil udleveres af skolens administration på datoen for elevens start. Har man mistet sin kode – eller oplever andre tekniske problemer ved brugen af AULA – kan skolens IT-ansvarlig kontaktes på telefon 58 186 186. 

Daginstitutionen Flakkehaven anvender TABULEX[1] til den digitale kommunikation.

Her vil I kunne læse alle opslag og I kan kommunikere med afdelingerne.

I vil dog også kunne læse opslag på de fysiske opslagstavler i afdelingerne.

Koder samt vejledning i brugen af TABULEX bliver I orienteret om ved indskrivning af jeres barn. 

Brugen af AULA

Det forventes, at forældrene besøger AULA dagligt, fordi det er her al kommunikation mellem skole og hjem foregår.

Forældrene anbefales også jævnligt at besøge skolens hjemmeside. Her kan man bl.a. læse referater fra Fællesbestyrelsens møder, læse skolens principper mv.

Det anbefales, at forældrene tilmelder sig en adviserings-tjeneste, så de automatisk får en besked, når der er nyt i AULA. 

Brugen af AULA

Eleverne skal lære at benytte AULA.

Eleverne i 0. klasse skal ikke bruge AULA- de har fokus på at lære at benytte deres unilog.

Fra 1. – 3. klasse skal eleverne oplæres i- og trænes i brugen AULA.

Elever i 4.-6. klasse skal benytte AULA dagligt.

De skal kunne:

  • sende og modtage beskeder
  • orientere sig i lektiebogen
  • finde og benytte links, opgaver og andre informationer på opslagstavlen

Det forventes, at forældrene støtter elever, som har vanskeligheder med brugen af AULA. 

Informationer

Skolen giver også information via Nyhedsbreve, som jævnligt lægges på hjemmesiden samt Intra. Her kan forældrene forvente at blive underrettet om:

  • skolens liv på alle klassetrin
  • nye og spændende tiltag
  • nyansættelser, jubilæer, skolefest m.m
  • ændringer i den daglige undervisning 

På de enkelte klassers egne sider kan følgende findes:

Klassens skema, klasselister, lektier, medlemmer af klasserådet, samt anden relevant skriftlig information til forældrene.

Elevplaner og årsplaner skal fremover læses i MeeBook. 

Der kan bringes anden information end ovenfor nævnt f.eks. billeder. Det er ikke nødvendigt at anmode om tilladelse, når det drejer sig om situationsbilleder. Det er kun skolens personale, der har adgang til at lægge materiale på AULA. Materiale fra f.eks. klasseråd sendes til klassens lærer, der vil sørge for, at det kommer på klassens side.  

Beskeder

Beskedsystemet skal bruges til korte beskeder mellem ansatte og forældre. Mails af arkivmæssig interesse placeres i skolens elevmapper. 

Spørgsmål vedrørende undervisningen, social trivsel eller andre større spørgsmål bør stadig stilles under samtaler eller møder. 

Beskeder læses dagligt, og forældre kan forvente et svar inden for 2 arbejdsdage. Såfremt der ikke umiddelbart kan gives et svar, kvitteres for modtagelsen med besked om forventet dato for senere svar. Det forventes, at forældre ligeledes svarer inden for et par dage. 

Etik i kommunikationen

For at understøtte en konstruktiv og ligeværdig kommunikation henstilles alle til at være opmærksomme på, at kommunikationen foregår på en respektfuld måde. 

Vær særlig opmærksom på følgende når du sender beskeder:

  • Forsøg så vidt muligt at give korte og klare beskeder
  • Hold altid kun fokus på eget barn
  • Sørg altid for at holde en positiv tone   

Den interne kommunikation i klasserne

Forældrene i klasserne aftaler selv, hvordan de kommunikerer indbyrdes om sociale arrangementer, fødselsdage mv.

Hvis det besluttes, at der kommunikeres via sociale medier – Facebook eller lignende- så skal det aftales, hvordan man sikrer at alle forældre – også de, der evt. ikke benytter Facebook orienteres.

Hvis det besluttes, at der kommunikeres via sociale medier, anbefales det, at det er klasserådet, der er administratorer for gruppen.

Uanset hvilket medie, der kommunikeres i, henstiller vi til, at de spilleregler, der er gældende for den fælles kommunikation – herunder etik i kommunikation og det princip, at man ”taler” til og ”med” hinanden – ikke ”om” hinanden – også efterleves i den interne kommunikation i klasserne.

Også her er de voksne rollemodeller for børnene! 

Dette princip præsenteres for forældre til kommende børnehaveklasseelever på forældremødet i juni - før skolestart,

 

 

Vedtaget af Fællesbestyrelsen den 21. september 2020[1] Flakkehaven forventes -ligesom de øvrige Daginstitutioner- at overgå til AULA fra januar 2021.

Siden er sidst opdateret 22. september 2020